See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

סדנת הגנת פרטיות-CPO

הסבר כללי

חוקי הגנת הפרטיות דנים בהגנה על פרטיותם של אזרחי ואורחי המדינה. החוק והדרישות בישראל תואמים את דרישות ה- OECD. החוק מגדיר שורת תקנות לאבטחת מידע הדרושות לקיומו. משרד המשפטים (רמו"ט) הוא בעל הסמכות לוודא קיומן של תקנות אלו. הזכות לפרטיות, עוגנה במשפט הישראלי בשנת 1981, בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. קדם לו חוק האזנת סתר התש"לט-1979 אשר הגן על סוד שיחו של אדם. חוק הגנת הפרטיות, כנוסחו היום, משלב את הגנת הפרטיות (privacy) ואת ההגנה על מידע המצוי במאגרי מידע (data protection). הוראות החוק אוסרות על פגיעה בפרטיות (סעיף 1 לחוק) ומגדירות מהי "פגיעה בפרטיות" (סעיף 2 לחוק) המהווה עוולה אזרחית (סעיף 4 לחוק) ועבירה פלילית (סעיף 5 לחוק).

פרק ב' לחוק (סעיפים 7-17ט לחוק) מסדיר את תחום מאגרי המידע וקובע, בין היתר, את זכותו של אדם לעיין במידע המצוי בידי בעל מאגר מידע (סעיף 13 לחוק) וזכותו לתקן את המידע אודותיו ככל שהוא אינו שלם, ברור או מעודכן (סעיף 14 לחוק). כמו כן מוטלות חובות על בעל מאגר המידע וביניהם חובתו לאבטח את המידע המצוי בראשותו (סעיף 17 לחוק) ולהגן עליו מפני שימוש לא מורשה בו (סעיף 16 לחוק).

מטרת התכנית

קורס מרוכז זה מספק לבעלי אחריות בתחום הגנת הפרטיות ידע רב, ומסגרת יעילה של פעולות שעליו לבצע על-מנת למלא את תפקידו באופן ראוי, מבחינה ציבורית, עסקית וחוקית כאחד.

קהל היעד

מנהלי כספים, מנהלי תפעול, מנהלי מערכות מידע בארגונים, מנהלי אבטחת מידע, יועצי אבטחת מידע.

להורדת סילבוס קורס CPO

לכל מידע נוסף

מידע מינהלי: אלוירה אליסייב, 03-6122831, elvira@see-security.com 
יועץ אקדמי:   אבי ויסמן,       054-5222305, avi@see-security.com 

לכל מידע נוסף